Улаанбаатар хотын шинэ нисэх буудлын гүйцэтгэлийн зураглалын ажлыг хийв.