Үйл ажиллагааны чиглэл


 
 • Улсын GPS-ын сүлжээний хэмжилт
 • Нивелирдлэгийн II, III, IV анги, техникийн нивелирдлэг
 • Байр зүйн тоон зураглал (1:500-1:10000)
 • Төмөр зам ба авто замын хэмжилт, нарийвчилсан зураглал
 • Геологи хайгуул, уул уурхайн олборлолтын тоон зураглал, хяналт мониторинг
 • Инженерийн геодезийн нарийвчилсан хэмжилт, боловсруулалт
 • ЦДАШ-ын трасс, шугаман байгууламжийн нарийвчилсан зураглал
 • Усны хайгуул, барилга байгууламжын зураглал
 • Кадастрын зураглал ба газрын бүртгэл
 • Шинээр баригдаж буй барилга байгууламжын гүйцэтгэлийн зураглал
 • Агаарын зураглал, өндрийн тоон загвар, ортофото үүсгэх