Үйл ажиллагааны чиглэл


 
  • Улсын GPS-ын сүлжээний хэмжилт
  • Нивелирдлэгийн II, III, IV анги, техникийн нивелирдлэг
  • Байр зүйн тоон зураглал (1:500-1:10000)
  • Төмөр зам ба авто замын хэмжилт, нарийвчилсан зураглал
  • Геологи хайгуул, уул уурхайн олборлолтын тоон зураглал, хяналт мониторинг
  • Инженерийн геодезийн нарийвчилсан хэмжилт, боловсруулалт
  • ЦДАШ-ын трасс, шугаман байгууламжийн нарийвчилсан зураглал
  • Усны хайгуул, барилга байгууламжын зураглал
  • Кадастрын зураглал ба газрын бүртгэл
  • Шинээр баригдаж буй барилга байгууламжын гүйцэтгэлийн зураглал