Гүйцэтгэсэн төслүүд


ЭРДЭНЭТ ҮЙЛДВЭР ТӨҮГ


Эрдэнэт Үйлдвэрийн үйлдвэрийн дүүргийн нийт хэмжээнд агаарын зураг авах, 3-н хэмжээст модель, өндрийн тоон загвар, ортофото зураг үүсгэх ажлыг хийж гүйцэтгэв.

 

АГААРЫН ЗУРАГЛАЛ, ОВООЛГЫН ЭЗЭЛХҮҮН ТОДОРХОЙЛОХ


Төв аймгийн Баянцагаан сумын нутагт орших шохойн чулуун уурхайн байр зүйн зураг, ухмал овоолгын эзэлхүүн тодорхойлох ажлын Matrice 300RTK нисгэгчгүй нисэх төхөөрөмж ашиглан хийв.


ТАВАН ТОЛГОЙ ГАШУУН СУХАЙТ ЧИГЛЭЛИЙН ТӨМӨР ЗАМЫН БАРИЛГЫН АЖИЛ


2020 оны 1-р сараас тус оны 11 сар хүртэл Таван толгой гашуун сухайт чиглэлийн төмөр замын барилгын ажлын геодезийн хяналтын хэмжилтийн ажлыг хийж гүйцэтгэв.


 

ЭРДЭНЭТ ҮЙЛДВЭР ТӨҮГ-ЫН ИНЖЕНЕРИЙН ШУГАМ СҮЛЖЭЭНИЙ ЗУРАГЛАЛЫН АЖИЛ


Тус Компани нь 2020 онд Эрдэнэт үйлдвэрийн нийт нутаг дэвсгэр болох 12000га талбайд агаарын зураг авах, ортофото, гадаргын тоон загвар үүсгэх, 1:500-ны масштабтай байр зүйн тоон зураг, газар доорх шугам сүлжээний зураглалыг хийж мэдээллийн сан үүсгэх ажлыг хийж гүйцэтгэсэн. Мөн уг ажлын хүрээнд Эрдэнэт үйлдвэрийн бүсийн байрлал, өндрийн сүлжээг дахин тэгшитгэн бодож тодорхойлсон.


 

ОЮУТОЛГОЙ ТӨСӨЛ, ГҮНИЙ УУРХАЙН АНХДАГЧ БУТЛУУРЫН БАРИЛГЫН АЖИЛ


Оюутолгойн гүний уурхайд газрын гадаргаас доош 1350м гүнд баригдаж буй анхдагч бутлуурын барилгын ажлын геодезийн хэмжилт, хяналтын ажлыг гүйцэтгэж байна.


 

ХҮНД ДААЦЫН АВТО ЗАМЫН БАЙР ЗҮЙН ЗУРАГЛАЛЫН АЖИЛ


Aspire Mining Limited болон ICT Sain Consulting LLC-ийн захиалгаар Хөвсгөл аймгийн Цэцэрлэг сум, Овоотын нүүрсний уурхайгаас Эрдэнэт хот хүртлэх 545км хүнд даацын авто замын трассын дагуух байр зүйн тоон зураглалын ажлыг хийж гүйцэтгэв. 


 

УЛААНБААТАР ХОТЫН ӨНДРИЙН ГЕОИДЫН ЗАГВАР САЙЖРУУЛАХ АЖИЛ


"Улаанбаатар хотын өндрийн геоидын загвар сайжруулах ажил"-ийн хүрээнд зурагт үзүүлсэн талбайд нийт 583ш геодезийн хатуу цэгийг хоорондоо 6км-н зайтайгаар торлол үүсгэн суулгаж байрлал, өндөр, гравиметрийн өндөр нарийвчлалын хэмжилтийг хийсэн. 

 

ОЮУТОЛГОЙ ТӨСӨЛ


Манай компани нь GCR Mongolia LLC-ийн захиалгаар Оюутолгой төслийн талбайд баригдаж буй 2,4,5-р босоо амны бүтээн байгуулалт болон зам талбай, бусад барилгын ажлын геодезийн өдөр тутмын хэмжилтийн ажлыг гүйцэтгэж байна.

УЛААНБААТАР ХОТЫН ОЛОН УЛСЫН ШИНЭ НИСЭХ БУУДАЛ


Төв аймгийн Сэргэлэн сумын нутаг, Хөшигийн хөндийд баригдаж буй “ Улаанбаатар хотын олон улсын шинэ нисэх буудал”-н барилгын ажлын геодезийн ерөнхий гүйцэтгэгчээр 2013-2017 онуудад ажилласан. Нисэх буудлын барилгын ажлын бүх төрлийн геодезийн хэмжилт зураглал, газар шорооны ажлын тооцоо, өдөр тутмын хяналтын хэмжилтийн ажлыг амжилттай хийж гүйцэтгэсэн.
2017 онд нисэх буудлын нийт 1150га талбайн гүйцэтгэлийн зураглалын ажлыг БНбД 11-08-06 норм ба дүрмийн дагуу хийж захиалагч болон Геодези, зураг зүйн мэдээллийн улсын нэгдсэн санд хүлээлгэн өгсөн. 

ДОРНОД АЙМГИЙН ЧОЙБАЛСАН ХОТООС ХАЛХ ГОЛ СУМ ЧИГЛЭЛИЙН АВТО ЗАМЫН АЖИЛ


ICT Sain Consulting LLC-н захиалгаар Дорнод аймгийн Чойбалсан хотоос Халх гол сум чиглэлийн 175км авто замын трассын дагуу 1:1000-ны масштабтай байр зүйн тоон зургийн ажлыг хийж гүйцэтгэв. 

 

ШҮРЭНГИЙН УЦС-Н УСАНД АВТАХ ТАЛБАЙН 1:25000 МАСШТАБАЙ БАЙР ЗҮЙН ТООН ЗУРАГ 


Эрчим хүчний яамны захиалгаар Шүрэнгийн УЦС-н усанд автах талбайн 1:25000-ны масштабтай байр зүйн тоон зураглалын ажлыг сансрын стерео зураглалын аргаар нийт 203км квадрат талбайд хийж гүйцэтгэв.

Уг ажилд Францын Астриум компаний СПОТ 6 хйимэл дагуулын зураг ашигласан болно.

 

ХАЯГИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН СИСТЕМ, ХАЯГИЙН ЗУРАГ ЗОХИОХ


БХБЯ-ны захиалгаар хаягийн мэдээллийн систем багуулах, хаягийн зураг зохиох ажлыг Монгол улсын 21 аймаг, 330 сум, Улаанбаатар хотын 9-н дүүргийн хэмжээнд хийж гүйцэтгэж байна. Уг ажлыг ГМС дээр тулгуурлан АНУ-н ESRI компаний ArcGIS програм ашиглан гүйцэтгэж байна.

 

КОМПСАТ 3/3А ХИЙМЭЛ ДАГУУЛЫН МЭДЭЭ БАТАЛГААЖУУЛХАД ЗОРИУЛСАН GPS-ИЙН СТАТИК ХЭМЖИЛТ


БНСУ-ын Үндэсний сансар судлалын төв (KARI) болон INHWA Engineering компаний захиалгаар КОМПСАТ 3/3А хиймэл дагуулын мэдээ баталгаажуулхад зориулсан GCP цэгүүдийн байрлал болон өндрийг тодорхойлох хэмжилт, боловсруулалтын ажлыг 2011-2016 онуудад хийж гүйцэтгэсэн.

 


Бусад төсөл хөтөлбөрүүд 

 • Таван толгойн ложистик центрийн барилгын ажлын геодезийн хэмжилт, хяналт
 • Оюутолгой, гүний уурхай, Төв засварын төв төслийн геодезийн хэмжилт
 • АНУ, Мянганы сорилын сан, Улаанбаатар хотын цэвэр усны баруун эх үүсвэрийн худгууд болон ус дамжуулах шугам хоолойн төсөл
 • Эрдэнэт Үйлдвэр ТӨҮГ-ийн үйлдвэрийн дүүрэг, ил уурхай, шугам сүлжээний 3-н хэмжээст загвар, мэдээллийн сан үүсгэх
 • Таван толгой-Гашуун сухайт чиглэлийн 260км төмөр замын барилгын ажлын геодезийн хяналтын ажил
 • Оюутолгой, гүний уурхайн хүдэр зөөвөрлөх систем болон олборлолт, зөөвөрлөлтийн түвшний инженерингийн шугам сүлжээ
 • Гашуун сухайт чингэлэг тээврийн талбайн гадна цахилгаан хангамжийг угсрах, суурилуулах төсөл
 • Таван толгой-Гашуун сухайт чиглэлийн 260км төмөр замын барилгын ажлын геодезийн хяналтын ажил
 • Оюутолгой, гүний уурхайн агааржуулах системийн өргөлтийн сэнс суурилуулах төсөл
 • Оюутолгой, гүний уурхайн хүдэр зөөвөрлөх систем болон олборлолт, зөөвөрлөлтийн түвшний инженерингийн шугам сүлжээ
 • Эрдэнэт Үйлдвэр ТӨҮГ-ийн газар доорх шугам сүлжээний зураглалын ажил, мэдээллийн сан үүсгэх
 • Таван толгой-Гашуун сухайт чиглэлийн 260км төмөр замын барилгын ажлын геодезийн хяналтын ажил
 • Оюутолгой уурхайн гүний уурхайн анхдагч бутлуурын барилгын ажлын геодезийн хяналт
 • Оюутолгой төслийн босоо амны бүтээн байгуулалт, зам талбай, барилгын ажлын өдөр тутмын геодезийн хэмжилтийн ажил
 • Хөвсгөл аймгийн Цэцэрлэг сум, Овоотын нүүрсний уурхайгаас Эрдэнэт хот хүртлэх 545км хүнд даацын авто замын трассын дагуух байр зүйн тоон зураглалын ажил
 • Австри улсын Оестап ХХК-ийн захиалгаар "Алтай-Тайшир" ус хангамжийн төслийн хүрээнд ус дамжуулах хоолойн шинэчлэгдсэн трассын дагуух байр зүйн тоон зураглалын ажил
 • Төв аймгийн Баянцагаан сумын нутаг, Тэвш нуурын шохойн чулууны уурхайд 1:1000-ны масштабтай байрзүйн зураг, овоолгын эзэлхүүн тодорхойлох ажил
 • Оюутолгой төслийн босоо амны бүтээн байгуулалт, зам талбай, барилгын ажлын өдөр тутмын геодезийн хэмжилтийн ажил
 • 425км Нивелирдлэгийн 2-р ангийн хэмжилтийн ажил
 • Улаанбаатар хотын олон улсын шинэ нисэх буудлын нийт талбай буюу 1150 га талбайн гүйцэтгэлийн зургийн ажил
 • Монгол улсын 21 аймаг, 330 сум, Улаанбаатар хотын 9-н дүүргийн хаягийн мэдээллийн сан байгуулах, хаягийн зураг зохиох ажил
 • Оюутолгой төслийн босоо амны бүтээн байгуулалт, зам талбай, барилгын ажлын өдөр тутмын геодезийн хэмжилтийн ажил
 • Улаанбаатар хотын газрын албаны захиалгаар " Улаанбаатар хотын өндрийн геоидын загвар сайжруулах" ажил
 • Улаанбаатар хотын хаягийн мэдээллийн сан байгуулах ажил
 • Улаанбаатар хотын олон улсын шинэ нисэх буудлын барилгын өдөр тутмын геодезийн хэмжилт, зураглал, хяналтын ажил
 • INHWA Engiineering компаний захиалгаар хиймэл дагуулын калибровкын ажилд зориулан 41 цэг дээр GPS-н статик хэмжилт хийж гүйцэтгэв
 • Монгол улсын 21 аймаг, 330 сумын хаягийн мэдээллийн сан байгуулах, хаягийн зураг зохиох ажил
 • Улаанбаатар хотын олон улсын шинэ нисэх буудлын барилгын өдөр тутмын геодезийн хэмжилт, зураглал, хяналтын ажил
 • Монгол улсын 21 аймаг, 330 сумын хаягийн мэдээллийн сан байгуулах, хаягийн зураг зохиох ажил
 • Евроформ ХХК-н захиалгаар Төв аймгийн Эрдэнэ сумын нутагт 1:500 масштабтай байр зүйн тоон зургийн ажил
 • Дорнод аймгийн Чойбалсан хотоос Халх гол сум чиглэлд 175км урт авто замын байр зүйн тоон зураглалын ажлыг ICT Sain Consulting компаний захиалгаар хийж гүйцэтгэв.
 • Престиж группын захиалгаар Уулын баяжуулах Эрдэнэт үйлдвэрийн шинээр баригдах усан сангийн талбайн 1:500-ны масштабтай байрзүйн тоон зургийн ажил
 • INHWA Engiineering компаний захиалгаар хиймэл дагуулын калибровкын ажилд зориулан 30 цэг дээр GPS-н статик хэмжилт хийж гүйцэтгэв
 • Улаанбаатар хотын олон улсын шинэ нисэх буудлын барилгын өдөр тутмын геодезийн хэмжилт, зураглал, хяналтын ажил
 • Монгол улсын 21 аймаг, 330 сумын хаягийн мэдээллийн сан байгуулах, хаягийн зураг зохиох ажил
 • НӨХГазрын захиалгаар УБ хотод Газрын бирж, Газрын харилцааны цахим үйлчилгээний систем байгуулах ажлын хүрээнд хийгдэх газрын бүртгэлийн цахим систем байгуулах
 • Азийн хөгжлийн банкны гүйцэтгэж буй Баянхошууны ариутгах татуургын шугамын байрзүйн тоон зургийн ажлийг гүйцэтгэв
 • Долоон буудлаас Хандгайт чиглэлийн авто замын шинэчлэлийн ажлын байрзүйн тоон зураглалын ажлын хийж гүйцэтгэв
 • INHWA Engiineering компаний захиалгаар хиймэл дагуулын калибровкын ажилд зориулан 12 цэг дээр GPS-н статик хэмжилт хийж гүйцэтгэв
 • ИНЕГ-н захиалгаар Монгол улсын Бүс 1-н саадын өгөгдлийн сан байгуулах ажлыг олон улсын ICAO стандартын дагуу хийж гүйцэтгэсэн
 • MONREF-97 GPS-н сүлжээний давтан хэмжилтийн ажил
 • Эрчим хүчний яамны захиалгаар Шүрэнгийн усан цахилгаан станцын усан сангийн талбайн 1:25000-ны масштабтай байрзүйн тоон зургийн ажлын сансрын зураг ашиглан хийж гүйцэтгэв
 • Нийслэлийн ЗДТГ-н захиалгаар Гэр бүлийн хэрэгцээний иргэнд өмчлүүлэх газрын байрзүйн тоон зураглалын ажлыг 2600 га талбайд хийж гүйцэтгэв
 • Шарын голын нүүрсний уурхайд GPS-н сүлжээний хэмжилт, байрзүйн тоон зураг, цооног холболт, овоолгын эзэлхүүн тодорхойлох ажлуудыг хийж гүйцэтгэсэн
 • “Хэрлэн говь” төслийн хүрээнд усан сан, боомт баригдах талбайн 200га талбайд 1:1000 масштабтай, Сайншанд хүртлэх ус татах хоолойн дагуу 7800га талбайд 1:5000 масштабтай байрзүйн тоон зургийн ажлыг тус тус хийж гүйцэтгэсэн
 • Big Mogul Coal & Energy LLC-н захиалгаар Дундговь аймгийн Гурвансайхан, Баянжарглан сумын нутагт байрлах Хөөтийн хонхор 9055Х талбайн байрзүйн зургийн ажил
 • “Ай Си Ти Сайн Консалтинг” ХХК-ний захиалгаар Булган аймаг, Хутаг –Өндөр сумаас Тэшиг, Бага илэнх чиглэлийн Босоо тэнхлэгийн дагуух 135км авто замын зураглал
 • Говь-Алтай аймгийн Тайшир сумын нутагт “Алтай –Тайшир” төслийн хүрээнд  Ус дамжуулах трассын дагуу 1:500-ны масштабтай байр зүйн тоон зураглал
 • “Ай Си Ти Сайн Консалтинг” ХХК-ний захиалгаар Баянхонгор аймгийн Өлзийт сумаас Баянлиг хүртлэх 212км авто замын дагуу байр зүйн тоон зураглал
 • Багануур дүүрэгт Их сургуулиудын хотхон барих талбайд 4054га талбайн 1:500-ны масштабтай байр зүйн тоон зураглал
 • Баянхонгор аймгийн Баянлиг сумаас Шинэжинст сум хүртлэх 127км урт ЦДАШ-н трасс
 • Хөвсгөл аймаг, Цэцэрлэг сумын нисэх буудлын талбайн зураглалын ажил
 • Өмнөговь аймийн Даланзадгад хотоос Дорноговь аймгийн Сайншанд чиглэлийн шинээр тавигдах Төмөр замын дагуу 120км, 12000га талбайн байр зүйн тоон зураглал
 • Дундговь аймаг, Сайнцагаан сумын "Тэвшийн говийн нүүрсний уурхай"-д 1490га талбайд 1:2000 масштабтай байр зүйн тоон зураглал
 • Aspire-Mining ХХК-н захиалгаар Хөвсгөл аймгийн Цэцэрлэг сум, Хуримтад 187км геологи хайгуулын профиль
 • Өмнөговь аймгийн, Цогтцэций сум "Ухаа худаг"-н цахилгаан станцын барилгын улаан шугам, өдөр тутмын хэмжилт
 • Баянхонгор аймгийн, Шинэжинст сумаас Өмнөговь аймгийн, Гурван тэс сум хүртлэх 295км авто замын трассын дагуу 29500га талбайд байр зүйн тоон зураглал
 • Баянхонгор аймгийн, Шинэжинст сумаас Өмнөговь аймгийн Гурвантэс сум чиглэлийн авто замын трассын нэмэлт зураглал , 115км, 11500га талбай
 • Ховд аймгийн Хөшөөтийн нүүрсний ордын байр зүйн тоон зураглалын ажил
 • Өмнөговь аймгийн Олон овоотын ордын байр зүйн тоон зураглал
 • Өмнөговь аймгийн Цогтцэций сум, Ухаа худгийн нүүрсний уурхайд ЦДАШ-н трасс, Овоолгын хэмжилт зураглал, Нүүрс боловсруулах үйлдвэрийн хэмжилт, Цогтцэций сумын ерөнхий төлөвлөгөөний байрзүйн зураг
 • Шарын голын нүүрсний уурхайд 2300га талбайд байрзүйн тоон зураглал, Овоолгын эзэлхүүн тодорхойлох 
 • Багануураас Чойр хүртлэх 184км ЦДАШ-н трассын геодезийн хэмжилт, зураглал
 • Дундговь аймаг, Баянжаргалан сумын нутаг, Хөөтийн нүүрсний уурхайн байрзүйн тоон зураглал